Informační doložka RODO

V souladu s ustanovením čl. 13 ustanovení 1 a ustanovení 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EC (obecné nařízení o ochraně údajů) ("GDPR"), bych vás rád informoval, že:

Správcem Vašich osobních údajů je PONZIO POLSKA Sp. z o.o. se sídlem v Cekanów, ul. Płocka 22, 09-472 Słupno ("Administrátor"
Správce zpracovává Vaše osobní údaje:
protože je nutné splnit smlouvu uzavřenou s vámi nebo na vaši žádost učinit úkony směřující k uzavření smlouvy;
protože je to nezbytné k dosažení cílů vyplývajících z oprávněného zájmu Správce na uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem, kterým je zákazník (příjemce, dodavatel), spolupracovník, spolupracující nebo jiný subjekt spolupracující nebo mající v úmyslu založit přímou či nepřímou spolupráci se Správcem;
pro jiné účely, než jsou výše uvedené, a nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce;
za účelem marketingu produktů a služeb Správce adresovaných Vašemu zaměstnavateli/společnosti, případných soudních sporů, vyšetřování a obrany proti nárokům;
za účelem plnění povinností, které mají Správce jako účastník/účastník právního vztahu, zejména s Vaším zaměstnavatelem/společností;
za účelem plnění povinností, ke kterým je Správce povinen ze zákona;
Osobní údaje nebudou předávány do třetí země / mezinárodní organizaci;
Vaše osobní údaje budou správcem uloženy:
po dobu nezbytnou k dosažení cílů stanovených v bodě 2, tj. plnění smlouvy, související povinnosti související s jejím plněním nebo dokončením činností směřujících k uzavření takové smlouvy (v případě, že k jejímu uzavření nedošlo);
a po této době po dobu do promlčení nároků, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené s Vámi nebo do uplynutí povinností uložených Správci zákonem;
dokud se nestanou nevhodnými pro účely uvedené v bodě 2;
Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
orgány veřejné správy a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající jejich jménem, ​​finanční úřady a soudní orgány;
subjekty, které zajišťují podporu a provoz ICT nástrojů a systémů a rovněž zajišťují a podporují podnikatelskou činnost Správce;
spolupracovníci spolupracující se Správcem (včetně investorů, dodavatelů), další přidružení, pojistitelé a jejich zástupci, zákazníci (příjemci a dodavatelé) a jejich zástupci;
jiné osoby pro účely uvedené v bodě 2, a to v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro zachování kontinuity a nepřetržitého průběhu činnosti Správce, bezpečnosti zaměstnanců, ochrany majetku, plnění smluv a povinností Správce;
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, odvolání souhlasu, právo vznést námitku, a to v rozsahu a v souladu s ustanoveními GDPR a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
Pro uplatnění Vašich práv zůstává správným kontaktem na Správce korespondenční adresa: Cekanowo, ul. Płocka 22, 09-472 Słupno;
Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro:
uzavření smlouvy mezi Vaším zaměstnavatelem/firmou nebo provádění úkonů na vyžádání směřujících k uzavření smlouvy se Správcem, přímo či nepřímo za účasti subjektů spolupracujících se Správcem a uvedených v bodě 5;
plnění ze strany Správce dalších činností při realizaci jiných účelů uvedených v bodě 2; a důsledkem neposkytnutí, omezení nebo výmazu osobních údajů je neexistence nebo překážka v uzavření smlouvy či výkonu činnosti Správce vyžadující likvidaci těchto údajů;
Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, a to ani formou profilování.